Αρχική arrow ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ arrow Η ΧΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η ΧΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2016

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΔ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ἡμερίδα γιὰ τὸ μεταναστευτικό-προσφυγικὸ ζήτημα καὶ την ἀνάδειξη καὶ ἐμβάθυνση τοῦ προσφυγικοῦ καὶ μεταναστευτικοῦ ζητήματος στὴν Ἑλλάδα ὀργάνωσε τὸ Ἑνιαῖο Παλλαϊκὸ Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) τὴν περασμένη Κυριακὴ σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας.
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ εἰσήγηση τοῦ γενικοῦ γραμματέα τοῦ κόμματος κ. Δημήτρη Καζάκη μὲ θέμα «Ἡ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ταυτότητα τοῦ προσφυγικοῦ-μετανστευτικοῦ ζητήματος σήμερα» καὶ ἀκολούθησαν εἰσηγήσεις εἰδικευμένων ἐπιστημόνων, καθὼς καὶ ἐκπροσώπων φορέων καὶ κομμάτων.
Στὴν ἐκδήλωση εἶχε προσκληθεῖ καὶ ἡ Χ.Δ., ποὺ ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρό της Γιάννη Ζερβό, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὶς θέσεις τοῦ Κινήματος, στὴ βάση τῆς ἐπεξεργασίας τους ἀπὸ τὰ συλλογικὰ ὄργανα τοῦ Κινήματος.
Ἡ παρουσίαση ἦταν ἡ ἑξῆς:

Ἀγαπητοὶ φίλοι
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν πρόσκληση ποὺ μᾶς ἀπευθύνατε, νὰ ἐκθέσουμε περιληπτικὰ τὶς θέσεις μας γιὰ τὸ προσφυγικὸ καὶ μεταναστευτικὸ ζήτημα στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἔχει φορτισθεῖ ἰδεολογικὰ καὶ ἔχει καταστεῖ ἀντικείμενο ἔντονης ἀντιπαράθεσης, ἰδεοληπτικῶν προσεγγίσεων καὶ κινδυνολογίας.
Σᾶς συγχαίρουμε γιὰ τὴ σημερινὴ πρωτοβουλία σας, ἡ ὁποία ἀσφαλῶς θὰ συμβάλει στὴν ψύχραιμη καὶ ἐμπεριστατωμένη προσέγγιση τοῦ θέματος, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ συνθηματολογίες.
Τὸ προσφυγικὸ-μεταναστευτικὸ ζήτημα στὴν Ἑλλάδα ἔχει σήμερα δύο ὄψεις: Τὴν αἱμορραγία ἀπὸ τὴν ἀπώλεια δεκάδων χιλιάδων κυρίως νέων ἀνθρώπων καὶ ἐπιστημόνων ποὺ μεταναστεύουν στὸ ἐξωτερικό ἀφενός, καὶ τὴ διαχείριση τῶν προσφυγικῶν καὶ μεταναστευτικῶν ροῶν ποὺ περνᾶνε ἀπὸ τὴ χώρα μας ἀφετέρου.
Ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, ἡ Ἑλλάδα ἔστελνε μετανάστες στὸ ἐξωτερικό, λόγω τῆς φτώχειας, τῶν πολιτικῶν ἀναταραχῶν, τῶν πολέμων καὶ τῆς ξένης κατοχῆς.
Μεταπολεμικά, ἡ μετανάστευση ἐργατικῶν χεριῶν ἐνθαρρύνθηκε ἀπὸ τὸ μετεμφυλιακὸ καθεστὼς γιὰ νὰ καλύψει τὴν ἀδυναμία του νὰ ἀναπτύξει ἐπαρκῶς τὴν οἰκονομία, ὥστε νὰ ἀπορροφήσει ὅλο τὸν πληθυσμό. Μιὰ πολιτικὴ ἄκρως ἐγκληματική, διότι συνέβαλε στὴν ἑρήμωση τῆς ὑπαίθρου.
Τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα τῆς δεκαετίας ποὺ διανύουμε διαφέρει ἀπὸ τὸ προηγούμενο, ποὺ ἀφοροῦσε κυρίως ἐργατικὸ δυναμικό. Ἡ μνημονιακὴ πολιτικὴ καὶ ἡ νέου τύπου κατοχὴ τῆς χώρας μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας ποὺ προκαλοῦν, ἐξωθοῦν στὴ μετανάστευση χιλιάδες νέους ἐπιστήμονες. Ἄνθρωποι σπουδασμένοι καὶ καταρτισμένοι, ἱκανὰ στελέχη ποὺ ἔφτασαν σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο μὲ δαπάνες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀντὶ νὰ συμβάλουν στὴν πρόοδο τοῦ τόπου μας, ἐξωθοῦνται νὰ ὑπηρετοῦν ξένες οἰκονομίες καὶ χῶρες. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Γιούροστατ καὶ τῆς ΕΛΣΤΑΤ, στὸ διάστημα 2011-2014, παρατηρήθηκε μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ κατοικοῦν στὴ χώρα μας κατὰ 1,5% καὶ 126.000 πρόσωπα. Ὁ καθηγητὴς Μανώλης Δρεττάκης, ποὺ ἀναλύει τὰ στοιχεῖα αὐτὰ στὸ τελευταῖο φύλλο τῆς ἐφημερίδας μας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, ὑπολογίζει ὅτι ἡ καθαρὴ ἐκροὴ πληθυσμοῦ μὲ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα τὸ διάστημα 2011-2015 ἀνέρχεται σὲ 160.000.
Ἡ τραγικὴ αὐτὴ διάσταση τῆς κρίσης εἶναι ἕνας παραπάνω λόγος ὅλοι νὰ ἀγωνιστοῦμε, νὰ λάβει τέλος ἡ νέου τύπου κατοχὴ στὴν πατρίδα μας, μὲ τὴν ὑποτέλεια στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴ γερμανοκρατούμενη Εὐρωζώνη.
Ἐρχόμαστε τώρα στὶς προσφυγικὲς καὶ μεταναστευτικὲς ροὲς πρὸς τὴ χώρα μας. Ἰδίως μετὰ τὴ δεκαετία του’ 90 καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ εὐμάρεια τῆς δεκαετίας τοῦ 2000, ἡ Ἑλλάδα ἔγινε τόπος προορισμοῦ μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν φθηνὴ ἐργασία.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει ἀναστρέψει τὸ ρεῦμα. Ἀπὸ τὸ 2011 ἕως τὸ 2014, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ καὶ τῆς Γιούροστατ, ἡ καθαρὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀλλοδαπῶν πολιτῶν στὴν Ἑλλάδα ἀνέρχεται στὸ 8,4% τοῦ πληθυσμοῦ τους, μὲ τὴν καθαρὴ ἐκροὴ τοῦ πληθυσμοῦ νὰ ἀνέρχεται στὶς 79.000 περίπου. Στὸ ἴδιο διάστημα, 125.864 ἀλλοδαποὶ ὑπηκοοι εἰσέρευσαν στὴ χώρα, ἐνῶ ἡ ἐκροὴ ἀνέρχεται στὶς 204.800.
Ἤδη, ἀπὸ τὸ 2015, ἐντείνεται ἡ ροὴ στὴ χώρα μας προσφύγων ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς πολέμους, ἰδίως τῆς Συρίας. Μαζί τους ἔρχονται καὶ οἰκονομικοὶ μετανάστες. Ἐπιλέγουν τὴ θαλάσσια ὁδὸ μέσω τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν πληρώσει βαρὺ τίμημα σὲ ἀπώλεια ζωῶν κατὰ τὴν προσπάθειά τους αὐτή.
Ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶχαν προορισμὸ τὴ χώρα μας, ἀλλὰ τὴν κεντρικὴ καὶ δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπου οἱ περισσότεροι πρόλαβαν νὰ διοχετευτοῦν. Ὅμως, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων στὰ Βαλκάνια, δεκάδες χιλιάδες ἐγκλωβίστηκαν ἐδῶ.
Ὑπάρχουν δύο ἀκραῖες μορφὲς ἀντιμετώπισης τοῦ θέματος. Ἡ μία συνίσταται στὸν τυφλὸ δικαιωματισμὸ καὶ στὴν προσκόλληση σὲ ἀκτιβιστικὰ στερεότυπα, χωρὶς καμμία φροντίδα ὑπεύθυνης διαχείρισης τῆς ὀφειλόμενης φιλοξενίας. Ἡ ἄλλη συνίσταται στὴ ρατσιστικὴ προκατάληψη, στὴν κινδυνολογία, στὴ ρητορικὴ μίσους ἀπέναντι στοὺς ἐμπερίστατους καὶ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Ἡ ΧΔ διαφωνεῖ καὶ μὲ τὶς δύο αὐτὲς τάσεις καὶ προτάσεις. Δὲν ἐθελοτυφλοῦμε μπροστὰ στὸ πρόβλημα, οὔτε ὅμως κινδυνολογοῦμε. Ὅμως, ἐπαγρυπνοῦμε.
Ἡ δική μας πολιτική μας παρέμβαση θέλει νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ὀρθόδοξης παράδοσής μας. Γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἡ συμπαράσταση στοὺς ἐμπερίστατους καὶ ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας, εἶναι ἀπαράβατη ἀρχὴ στὴν ὁποία δὲν χωροῦν «ἐκπτώσεις» καὶ παρερμηνεῖες. Σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες θὰ διαβαστεῖ τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀποκριᾶς τὸ «Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως» (Κατά Ματθαῖον 25, 31-46) καὶ θὰ ἀκουστεῖ ὅτι ὅποιος τάισε τοὺς πεινασμένους, πότισε τοὺς διψασμένους, περιμάζεψε τοὺς ξένους, φρόντισε τοὺς ἄρρωστους καὶ τοὺς φυλακισμένους, εἶναι σὰν νὰ φρόντισε τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ καὶ θὰ συγκαταλέγεται στοὺς «εὐλογημένους τοῦ Πατρός μου» ποὺ θὰ κληρονομήσουν τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀντίθετα, «κατηραμένοι» θὰ εἶναι ὅσοι δὲν θὰ φροντίσουν τοὺς «ἐλαχίστους» ἀναξιοπαθοῦντες συνανθρώπους μας, γιατὶ θὰ εἶναι σὰ νὰ μὴ φρόντισαν τὸν ἴδιο τὸ Θεό. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Θεός, τὴν κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ ὁποίου γιορτάζουμε σὲ λίγες μέρες, γεννήθηκε καὶ ἔζησε τοὺς πρώτους μῆνες ὡς ἄστεγος, μετανάστης καὶ πολιτικὸς πρόσφυγας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ Τροπάριο τοῦ ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου: «Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ξενωθέντα ἐν κόσμῳ…ὅστις οἶδε ξενίζειν τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ξένους…ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ…».
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας στὶς ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα μ.Χ., δὲν δέχτηκε τοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Περσῶν στὴν Παλαιστίνη ὡς ξένους, ἀλλὰ ὡς ἀδελφούς. Ὁ ἅγιος ἐπέπληττε διάφορους ἐκκλησιαστικοὺς «συνεργάτες» του ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἐξετάζουν τὶς ζωὲς αὐτῶν ποὺ ζητοῦσαν βοήθεια ἐπιβάλλοντας διακρίσεις, θυμίζοντας τὴν ξεκάθαρη ἁγιογραφικὴ ἐντολὴ: «παντί τῷ αἰτοῦντι σοι δίδου».
Τὸ τελευταῖο τοῦτο σημαίνει, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κρονστάνδης, «πὼς πρέπει νὰ εὐεργετοῦμε καὶ νὰ ἐλεοῦμε ὅλους, χωρὶς νὰ διακρίνουμε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν κατάστασή τους, τὸ κοινωνικὸ παρελθόν τους ἢ τὴ θρησκεία τους. Πρέπει νὰ δίνουμε τὴν ἐλεημοσύνη μας στὸν καθένα ποὺ τὴν ἔχει πραγματικὰ ἀνάγκη.»
Αὐτὲς τὶς ἀπαράβατες ἀρχὲς πρέπει νὰ τηροῦμε καὶ ἐμεῖς σήμερα, ὡς πρόσωπα καὶ ὡς κοινωνία. Κατὰ συνέπεια, πρέπει να γίνουν τὰ πάντα γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση τῶν προσφύγων, μέχρι αὐτοὶ νὰ μπορέσουν, εἴτε νὰ ἐπιστρέψουν στὶς πατρίδες τους, εἴτε νὰ μεταβοῦν στοὺς προορισμούς τους.
Σὲ γενικὲς γραμμές, ὁ ἐλληνικὸς λαός, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος χειμάζεται καὶ δοκιμάζεται ἀπὸ τὴν κρίση, δέχτηκε φιλάνθρωπα τοὺς πάσχοντες συνανθρώπους μας.
Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ πεῖ κανεὶς τὸ ἴδιο γιὰ τὴν Πολιτεία, ποὺ ἔδειξε ἀνεύθυνη καὶ ἀπροεοίμαστη, ὄχι μόνο σὲ ἁπλὰ πρακτικὰ ζητήματα, ὅπως οἱ ἀξιοπρεπεῖς ὑποδομὲς φιλοξενίας καὶ ὁ συντονισμὸς μὲ τὶς τοπικὲς κοινωνίες, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν σκοτεινῶν σχεδίων τῶν κατ’ εὐφημισμὸν ἑταίρων μας τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς γειτονικῆς Τουρκίας νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ ἀποθήκη ψυχῶν, ἐγκλωβίζοντας γιὰ ἀπροσδιόριστο χρονικὸ διάστημα, δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπους.
Κανένας ἄνθρωπος δὲν μεταναστεύει καὶ δὲν ξεριζώνεται, ἂν δὲν ὑπάρχει ἀδήριτη ἀνάγκη. Κατὰ συνέπεια, ὁ ἀσφαλέστερος μακροπρόθεσμος τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς προσφυγικῆς καὶ μεταναστευτικῆς κρίσης, εἶναι ἡ κατάπαυση τῶν τοπικῶν συρράξεων, ἰδίως στὴ Συρία, ἀλλὰ καὶ ἡ καταπολέμηση τῶν ἀνισοτήτων, ποὺ συγκεντρώνουν τοὺς πόρους τοῦ πλανήτη σὲ λίγες προνομιοῦχες χῶρες, ἐξαθλιώνοντας τὶς ὑπόλοιπες.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἄμεση καὶ μεσοπρόθεσμη διαχείριση τῆς προσφυγικῆς καὶ μεταναστευτικῆς κρίσης στὰ παραπάνω πλαίσια, προτείνουμε τὰ ἀκόλουθα:
1. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ θέσει ὡς πρώτη προτεραιότητα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τὴν εἰρήνευση τῆς Συρίας, τοῦ Ἰράκ, τοῦ Ἀφγανιστὰν καὶ τῶν ἄλλων ἐμπόλεμων περιοχῶν, ἀποστασιοποιούμενη ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλιστικὸ παρεμβατισμὸ τῆς Δύσης, προκειμένου νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις ὅσο γίνεται ταχύτερης ἐπιστροφῆς τῶν προσφύγων στὶς πατρίδες τους.
2. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τῶν 508.000.000 κατοίκων, μὲ τὲ 7,3% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτη ποὺ κατέχει τὸ 24% τοῦ παγκόσμιου ΑΕΠ, πρέπει νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες της ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας ποὺ δοκιμάζονται καὶ κάλλιστα μπορεῖ νὰ τοὺς ἀπορροφήσει μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσοκατανομῆς. Ἡ Ἑλλάδα τῆς κρίσης, ἡ κατεστραμμένη Ἑλλάδα τῶν Μνημονίων, ἤδη ἔχει προσφέρει πολὺ περισσότερα ἀπ’ ὅσα τῆς ἀναλογοῦν καὶ θέλουν νὰ τῆς φορτώσουν οἱ «ἑταῖροι», μὲ πρωτεργάτες κυβερνήσεις κεντροευρωπαϊκῶν χωρῶν καὶ τὰ ἀνερχόμενα ἀκροδεξιὰ κόμματα, ποὺ μεθόδευσαν τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ε.Ε..καὶ τὸν συνακόλουθο ἐγκλωβισμὸ τῶν προσφύγων.
3. Ἄμεση κατάργηση τοῦ κανονισμοῦ τοῦ Δουβλίνου, ποὺ δίνει τὸ δικαίωμα στὶς χῶρες προορισμοῦ νὰ ἀπελαύνουν τοὺς πρόσφυγες καὶ μετανάστες στὶς χῶρες εἰσόδου.
4.Ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ ἀναλάβει πλήρως τὴ διαχείριση καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς φιλοξενίας τῶν προσφύγων, διαχειριζόμενη τοὺς σχετικοὺς πόρους, ἐλέγχοντας καὶ συντονίζοντας τοὺς ἐθελοντές και ἐγγυώμενη τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, τὴ δημόσια τάξη, τὴν ἀσφάλεια καὶ προστασία γηγενοῦς πληθυσμοῦ καὶ φιλοξενουμένων μεταναστῶν, καθώς και την ομαλή λειτουργία των τοπικών κοινωνιών και των υποδομών της χώρας. Ὅπως καὶ ὁ γηγενὴς πληθυσμός, ἔτσι καὶ ὁ φιλοξενούμενος, μαζὶ μὲ τὰ δικαιώματα, ἔχει καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλογοῦν σὲ αὐτά.. Ἡ σημερινὴ κατάσταση θέτει πολλὰ ἐρωτηματικὰ σὲ σχέση μὲ τὸν ρόλο ὁρισμένων «μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων» οἱ ὁποῖες μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη δραστηριότητά τους ἐπιδιώκουν νὰ ὑποκαταστήσουν τὸ Κράτος στὴ διαχείριση τοῦ προσφυγικοῦ.
5. Ἄμεση κατάργηση τῶν λεγόμενων «hot spots» σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, τὴ μεταφορὰ τῶν ἐκεῖ φιλοξενουμένων στὰ ἠπειρωτικὰ τῆς χώρας καὶ μόνον τὴν προσωρινὴ ὀλιγοήμερη φιλοξενία ὅσων ἀποβιβάζονται στὰ νησιὰ σὲ πλωτὰ «hotspots»-ἀνοιχτὲς δομὲς φιλοξενίας, μὲ τὶς ὁποῖες ἄμεσα οἱ πρόσφυγες θὰ κατανέμονται στὰ ἐκ τῶν προτέρων ἐπιλεγμένα σημεῖα τῆς ὑπόλοιπης χώρας.
6. Τὴν ἄμεση ἀποχώρηση τοῦ ΝΑΤΟ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ ἀλλότριους σκοπούς, χωρὶς σὲ τίποτε νὰ ὠφελεῖ, καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐποπτείας τοῦ προσφυγικοῦ ἀπὸ τὸν Ο.Η.Ε., ποὺ εἶναι ὁ μόνος καθ’ ὕλην ἁρμόδιος να ἐγγυηθεῖ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ διεθνοῦς προσφυγικοῦ δικαίου.
7. Προκειμένου νὰ πάψουν νὰ χάνονται ζωὲς στὸ Αἰγαῖο, πρέπει μὲ ἀπαίτηση καὶ πρωτοβουλία τοῦ Ο.Η.Ε., νὰ καταγγελθεῖ ἡ στάση τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ἐξαρθρωθοῦν ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ἔδαφος τὰ κυκλώματα διακινητῶν ποὺ θησαυρίζουν μὲ τὴν ἀπόγνωση τῶν προσφύγων καὶ ὀργανώνουν τὰ ἐπικίνδυνα θαλάσσια περάσματα μὲ ἑκατοντάδες θύματα. Ἐκεῖ νὰ γίνεται ἡ ταυτοποίησή τους καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἡ χορήγηση βίζας καὶ κατανομή τους σε ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητες ποὺ ἔχει ἡ κάθε μία νὰ τοὺς φιλοξενήσει. Στὴν κατεύθυνση αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τουρκία, πρέπει νὰ ἐνισχυθοῦν καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὶς κατάλληλες ὑποδομὲς καὶ οἱ ἄλλες χῶρες ποὺ γειτονεύουν μὲ τὰ πεδία τῶν συγκρούσεων (Λίβανος-Ἰορδανία), προκειμένου νὰ ἀνταποκριθούν στὴ διαχείριση τῶν προσφυγικῶν ροῶν.
8. Ἡ πρόσβαση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων στὴν ἐκπαίδευση μόνον ὄφελος μπορεῖ νὰ προσφέρει. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἔχουμε καταδικάσει τὶς σχετικὲς ἀντιδράσεις, στὸ βαθμὸ μάλιστα ποὺ στοχοποιοῦν μικρὰ παιδιά.
Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ ἔνταξή μας στὴν ΕΕ καὶ στὴν Εὐρωζώνη συνδέονται καὶ μὲ τὶς δύο ὄψεις τοῦ μεταναστευτικοῦ ζητήματος στὴν Ἑλλάδα. Τὴν ἀφαίμαξη ἀπὸ τοὺς νέους ἐπιστήμονές της καὶ τὴν ταυτόχρονη μετατροπή της σὲ ἀποθήκη ψυχῶν, μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ κανονισμοῦ τοῦ Δουβλίνου.
Κατὰ συνέπεια, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀποτίναξη αὐτῆς τῆς νέου τύπου κατοχῆς, μὲ μιὰ στρατηγικὴ ἐξόδου ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ την Εύρωζώνη, εἶναι προϋπόθεση γιὰ τὸν ἐπωφελῆ καὶ ἀποτελεσματικὸ χειρισμὸ καὶ τῶν δύο ὄψεων τῆς προσφυγικῆς καὶ μεταναστευτικῆς κρίσης στὴν Ἑλλάδα.

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1583
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2424611
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.