Αρχική arrow ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ arrow 1001 arrow "Αληθεύειν και ποιείν τα δίκαια"

"Αληθεύειν και ποιείν τα δίκαια"

Έχει γραφτεί από Θανάσης Κουρταλίδης
Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2018
Αγιος-Μάξιμος-ο-Γραικός βατοπαιδινος (1).jpg

Μέ ἀφορμή τήν παρουσίαση τοῦ τόμου «ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ» τήν 17 Ἰανουαρίου 2018 στή ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (βλ. ἄλλες στῆλες) καί τή συνέντευξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου στήν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (30/31-12-2017, στόν κ. Ἀλ. Παπαχελᾶ) «Νά ἀντισταθοῦμε στήν παρακμή», καταχαροῦμε ἐκλεκτικά ἀπόψεις ἀπό τόν Ἅγιο Μάξιμο, τόν Ἀναστάσιο καί ἄλλους θεολόγους γιά τήν κορυφαία εὐθύνη τῶν Χριστιανῶν, νά ἀκολουθεῖ τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἐμπιστοσύνη (πίστη) τους στόν Τριαδικό Θεό (καί τήν δημιουργία νέου τρόπου ζωῆς στόν προσωπικό καί κοινωνικό τους βίο μέ κοινοτικό-ἐκκλησιαστικό πνεῦμα.

Α. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: «Ἀντιστάσου!»
Ἀπό τη συνέντευξη τοῦ μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου στόν κ. Ἀ. Παπαχελᾶ στήν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (30-31/12/2017), γιά τήν συναίσθηση τοῦ πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ μας χρέους ὡς χριστιανῶν, σημειώνουμε καίρια ἀποσπάσματα:
‒ Ὑπάρχει μία λέξη πού εἶναι ἐντελῶς ἐκκλησιαστική καί δέν ἠχεῖ πολύ καλά, ἀλλά εἶναι ἡ κεντρική λέξη τοῦ Χριστιανισμοῦ: «Μετάνοια». Ἀν δέν ἀποφασίσουμε πραγματικά νά διορθώσουμε αὐτό, τό ὁποῖο γίνεται, πῶς θά ὑπάρξει ἡ αλλαγή;»
‒ «Μιλῶ γιά τήν αὐτοκριτική τή δική μας, τῶν θρησκευτικών λεγομένων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων... Ἐπαναλαμβάνω αὐτόν τόν στίχο πού εἶναι στήν Παλαιά Διαθήκη, στίς παροιμίες. «Ἀληθεύειν καί ποιεῖν δίκαια»...
«Τό νά είναι κανείς ἀληθινός καί δίκαιος αὐτό ἀρέσει στό Θεό πολύ περισσότερο ἀπό τα αἵματα τῶν θυσιῶν».
‒ «Θά ἔλεγα, μεταφράζοντας στη σημερινή πραγματικότητα, ἀπό τίς πολλές μετάνοιες ἀπό τά πολλά κεριά, ἀπό τίς πολλές ἄλλες ἐξωτερικές ἐκφράσεις θρησκευτικότητας. Ἄν δέν καλλιεργήσουμε αὐτό τό πνεῦμα τῆς ἀλήθειας, πού δέν εἶναι εὔκολο, καί τῆς Δικαιοσύνης, πού δέν εἶναι εὔκολο, δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά βοηθήσουμε τόν λαό σέ μιά ἀληθινή ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
Καί αὐτό νομίζω πρέπει νά τό κάνουμε. Τό νά εἶσαι ὀρθόδοξος... εἶναι ὅτι μέ τή ζωή σου προσπαθείς νά εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἀλήθειας, ἄνθρωπος τῆς Δικαιοσύνης. Αὐτό φέρνει τήν ἀλλαγή. Καί δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν πάρα πολλοί ἄνθρωποι ἐδῶ καί ζοῦν αὐτό τό πρᾶγμα».
«Ἐμεῖς πρέπει νά μιλήσουμε μέ προφητικό τρόπο... Ἄν διαβάσουμε ὅλα τα κείμενα, τά ὁποῖα διαβάζονται στήν Ἐκκλησία μας... τίς προφητεῖες τοῦ Ἠσαΐα, (αὐτές) μιλοῦν ἀδιάκοπα γιά τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια... Τά μηνύματα εἶναι αὐτά: Ἄν θές πραγματικά να εἶσαι Ὀρθόδοξος δέν μπορεῖς νά εἶσαι ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος κάνει ἀδικίες, ὁ ὁποῖος λέει ψέμματα, ὁ ὁποῖος κάνει μιά ζωή ἀνήθικη...»
‒ «Πρέπει νά μιλήσουμε γιά τά βασικά θέματα τῆς δικῆς μας πίστης... Δηλαδή καλές εἶναι οἱ τελετές, ἀλλά δέν φτάνουν. «Ποιεῖν δίκαια καί ἀληθεύειν, ἀρεστά παρά τῷ Θεῷ μᾶλλον ἤ θυσιῶν αἷμα»
‒ «Οἱ χριστιανοί πρέπει νά εἴμαστε ὅλοι μαζί καί κυρίως μιλάω γιά τήν Ὀρθοδοξία... Μιλοῦμε γιά μιά Ὀρθοδοξία ζωντανή, ἑνωμένη, πού ἔχει ἀποστολή στή σύγχρονη κοινωνία... Ὁ Θεός στόν ὁποῖο ἀπευθυνόμαστε εἶναι ὁ Θεός Ἀληθείας, Δικαιοσύνης καί Ἀγάπης καί Θυσίας».
‒ «Δέν θά συμφιλιωθεῖς μέ τήν ἐξωτερική μόνο μορφή τῆς θρησκευτικότητας. Θά ζήσεις τό μυστήριο τῆς πίστεως βαθιά. Ἀντιστάσου».

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ
Προσευχές καί δικαιοσύνη
«Κατά τόν Μάξιμον, ὁ γνήσιος καί ἀληθής μοναχισμός δέν ἔγκειται εἰς τά ράσα, τάς νηστείας, τάς παρατεταμένας προσευχάς, τάς παννυχίους ὀρθοστασίας, τάς μακράς καί κοπιώδεις προσωνυματικάς ὁδοιπορίας, τήν τήρησιν τῆς παρθενίας, τάς νεκρωτικάς του σώματος ἐρημικάς ἀσκήσεις καί τήν ἀποκλειστικήν περί τῆς ἀτομικῆς σωτηρίας φροντίδα, καθ᾽ἑαυτά, ἀλλά κυριώτατα καί προπαντός εἰς τήν ἐμπράγματον τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, εἰς τήν διηνεκῆ ἐνεργόν ἐκδήλωσιν τῆς πρός τόν πλησίον ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης καί τόν ἔλεον, ἄνευ τῶν ὁποίων οὐδείς δύναται σωθῆναι...».
ΓΡ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (1951, Μάξιμος ο Γραίκος, ο πρώτος φωτιστής των Ρώσων, σ. 144-45).
Μοναχοί, ὑπέρμαχοι τῆς ἀρετῆς καί τῶν πτωχῶν καί κριτές κάθε ἀδικίας
«Ὁ ἀπαρεξήγητος καί ἀδιάφθορος Χριστιανικός Μοναχισμός ἀσκεῖ, κατά τόν Μάξιμον, ἐνεργητικήν ἐπί τῆς κοινωνίας ροπήν, τοιοῦτος δ᾽εἶναι ὁ κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Χρστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων ἐν αὐταπαρνήσεις μέχρις αὐτοθυσίας ἐκδηλῶν τήν πρός τόν πλησίον ἀγάπην, ὁ πραγματοποιῶν τόν ἔλεον καί προάγων τήν δικαιοσύνην. Οἱ ἀληθεῖς μοναχοί, λέγει ὁ Μάξιμος, μετά θάρρους ἐξορμοῦσιν εἰς τόν πλήρη ἁμαρτίας κόσμον πρός διάδοσιν τῆς Διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καί παρόρμησιν πρός ἀρετοπραξίαν, αὐτοί ἑαυτούς προβάλλοντες παράδειγμα πρός μίμησιν... Ὡς ἀτρόμητοι ὑπέρ αὐτῶν [ἀγαθοῦ καί ἀληθείας`] ἀγωνισταί καί ἐπικριταί πάσης ἀδικίας... πρόθυμοι δέ καί ἀφειδεῖς ἀρωγοί, ὅπου βοὰ ἡ ανάγκη καί ἡ ἀνέχεια. Οὕτω οἱ γνήσιοι μοναχοί ὡς ἀληθεῖς τοῦ Χρστοῦ στρατιῶται..., ἀποβαίνοντες οὕτω ἀληθεῖς εὐεργέται καί ὑπέρμαχοι τῶν ἐνδεῶν καί τῶν δυστυχῶν...
Πρός κατόρθωσιν ὅμως τούτων ὁ μοναχός δέον νά εἶναι πεπροικισμένος δι᾽ὑψηλῶν πνευματικῶν χαρισμάτων... Ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν, ἡ αὐτοεμβάθυνσις καί ὁ ἀγών κατά τῶν ἐφάμαρτων ὀρέξεων τῆς σαρκός καί τῆς ψυχῆς καί ἡ ἀνάπτυξη ὑψηλοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτήρα ἀποτελοῦσι τό ἀδιάκοπον αὐτοῦ ἐν τῆ μονώσει μέλημα. Μόνον οὕτω ἐπικυρώσας ἑαυτόν ἵνα ζῆ διά μόνον τό ἀγαθόν καί τήν σωτηρίαν τοῦ πλησίον ἐν τελεία αὐταπαρνήσει, καταλείπει ὀ μοναχός τήν ἔρημην καί ἐπιστρέφων εἰς τόν κόσμον, διδάσκει, διορθοῖ, ἐπανάγει τούς πλανωμένους εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀρετῆς, ἐπιδιδόμενος ἐν αὐτῷ καί εἰς τάς ἐ δικάς μοναχικάς του ἀσκήσεις, συνδυάζων οὕτω τό κοινωνικόν αὑτοῦ λειτούργημα πρός τόν ἀγῶνα τῆς προσωπικῆς του αυτοτελειώσεως.
Δύο εἶναι, λοιπόν, κατά τόν Μάξιμον, τά στοιχεῖα ἅτινα συνιστῶσι τόν ἀληθῆ μοναχισμόν: ὁ ἀγών τῆς προσωπικῆς τελειοποιήσεως καί ὁ μόχθος ὑπέρ τοῦ κοινωνικοῦ ἀγαθοῦ, ἀπαραίτητον συναποτελοῦντα ἑνότητα, διότι οὐδέτερον δύναται νά εὐοδωθεῖ ἄνευ τοῦ ἑτέρου». ΓΡ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1951, σ. 146-49)

Γ. ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
α) Πολιτική καί Θεολογία
«Η πολιτική ζωή, η οποία διέπει αμέσως την ομαδική ζωή των κοινωνιών, δεν είναι επιμέρους, αποκλειστικόν επάγγελμα των ολίγων, αλλά έχει εμφανή θεολογική διάσταση και η Θεολογία είτε αδιαφορούσα είτε μετέχουσα παθητικώς εις μίαν δεδομένην πολιτικώς κατάσταση, κάμνει ακουσίως πολιτικήν. Διά τούτο η Θεολογία έχει αναπόφευκτη και βασικώς πολιτικήν διάστασιν και τεραστίαν ευθύνην. Αδιαφορούσα καθιστά τήν ευθύνην της μεγαλυτέραν και εκθέτει την ζωήν του ανθρώπου, ως ατόμου και ως κοινωνίας».
Καθηγητής Νικόλαος Νησιώτης
Η απολογία της ελπίδος
Περ. ΘΕΟΛΟΓΙΑ, 1975
Συλλογικότητα και πολιτική ευθύνη του Χριστιανού
«Η συλλογικότητα... που είναι το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας (του Χριστιανισμού) αλλά και του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτεύματος, επεκτείνει την ατομική ευθύνη και του συνειδητού χριστιανού στην πολιτική ζωή. Απ’ αυτή τη συλλογικότητα ξεκινάει η σκοπιμότητα του κομματικού συστήματος....
Πάντως οι ομάδες (πολιτικής) πιέσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους συνειδητούς χριστιανούς για συγκεκριμένα θέματα. Αν όμως ο Χριστιανός δει ότι η πολιτική κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο και δεν υπάρχουν άξιοι ηγέτες, κατ’ ανάγκη θα πάρει αυτός πρωτοβουλίες στην πολιτική ζωή. Αυτό έκανε και ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος». Νικόλαος Μπουγάτσος
«Ο Ορθόδοξος δρόμος για την πολιτική εξουσία» (2000 σ. 184)

Χριστιανικές κοινωνίες και ευθύνη των Χριστιανών για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία
«Πιστεύω ότι πραγματοποιήθηκαν υψηλές μορφές κοινωνικής ζωής που επηρέασαν προς το φιλανθρωπότερο και τους κρατικούς θεσμούς.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν ευθύνη για ένα γενικότερο αγώνα για την επικράτηση στην κοινωνία μας των χριστιανικών αρχών και αρετών, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας κ.λπ. Ούτε πάλι ότι δεν είναι σύμφωνα με την παράδοσή μας η προσπάθεια για την καλή αλλοίωση των συγχρόνων κοινωνικών θεσμών και δομών...».
Αρχιμ. Γεώργιος Καψάνης
Χριστός Εκκλησία και Κοινωνία

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1510
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2038371
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.