Αρχική arrow ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ arrow 810 arrow Στά ἄδυτα τῆς Μασονίας

Στά ἄδυτα τῆς Μασονίας

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2009

῾Ο Ν. Ψαρουδάκης τό 1995 γιά νά δεῖ «τί εἶναι, τί ἐπιδιώκει, γιά ποιούς δουλεύει, πῶς λειτουργεῖ, ἡ Μασονία» διεπίστωσε ὅτι, (πέρα ἀπό τά γενικά λεγόμενα καί γραφόμενα τῶν μασόνων, ὅταν θέλουν νά ἀμυνθοῦν στίς ἀποκαλυπτικές κριτικές τῶν χριστιανῶν καί ἐπιδιώκουν νά παραπλανήσουν τήν κοινή γνώμη), τήν πραγματική εἰκόνα τῆς Μασονίας «τῆς σκοτεινῆς αὐτῆς συναγωγῆς» τήν δίνουν τά καταστατικά της κείμενα, ὅπως·
1) Τά Τυπικά τῶν μυήσεων στούς 33 βαθμούς της καί στίς 7 τελετές της, σύνολο 40 Τυπικά.
2) Τά Μεγάλα Συντάγματα τοῦ 1786.
3) Τό Σύνταγμα καί ὁ Γενικός Κανονισμός τοῦ ῾Υπάτου Συμβουλίου τοῦ 33ου βαθμοῦ τῆς ῾Ελλάδος.
4) ῾Η Συνθήκη τοῦ ῾Υπάτου Συμβουλίου τοῦ 33ου βαθμοῦ τῆς ῾Ελλάδος καί τῆς Μεγάλης ᾿Ανατολῆς τῆς ῾Ελλάδος.
5) ῾Ο Κανονισμός τῶ ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Υ.Σ. τοῦ 33ου βαθμοῦ τῆς ῾Ελλάδος φιλοσοφικῶν ἐργαστηρίων.
6) Σύνταγμα τῆς Λωζάνης.
7) Τρίτη Διεθνής Συνδιάσκεψη τῶν Υ.Υ.Σ.Σ. τοῦ 33ου καί τελευταίου βαθμοῦ.

Γι᾿ αὐτό ὁ Ν. Ψαρουδάκης δημοσίευσε τά κείμενα αὐτά καί τά σχολίασε γιά νά γίνουν κατανοητοί οἱ στόχοι τῆς Μασονίας, πού προσπαθεῖ νά ἐξαπατήσει ὄχι μόνο τούς μή μασόνους ἀλλά καί τούς ἀφελεῖς καί φιλόδοξους μασόνους τῶν πρώτων βαθμῶν, πού ἀγνοοῦν τί τεκταίνονται οἱ διαπλεκόμενοι διεθνῶς, Μεγάλοι Διδάσκαλοι καί ᾿Επιθεωρητές τῆς Διεθνοῦς Μασονίας, πού κατέχουν τούς βαθμούς 30 - 33 τῆς συνωμοτικῆς αὐτῆς ὀργανώσεως. Καί ὁ Ν. Ψαρουδάκης συμπληρώνει στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του· Στά ῎Αδυτα τῆς Μασονίας 1995, Μαρούσι, ῎Εκδ. ᾿Ορθόδοξο Μέτωπο (σελ. τοῦ βιβλίου 838).
«῾Η Μασονία ἀποτελεῖ ἐθνικό καί διεθνῆ κίνδυνο! ῾Υποζύγιο τοῦ Σιωνισμοῦ καί μπουλντόζα τῆς Νέας ᾿Εποχῆς, καλπάζει στήν διάλυση τῶν ᾿Εθνῶν καί τήν ἀγελοποίηση τῆς ἀνθρωπότητας, μέ τελικό σκοπό τήν ἐγκατάσταση σκοτεινῆς παγκόσμιας ἐξουσίας, πού δέν θά εἶναι ἄλλη ἀπό τήν προφητευμενη, στήν χριστιανική ᾿Αποκάλυψη, ἐξουσία τοῦ ᾿Αντιχρίστου... Σιωνιστῆ Κοσμοκράτορα.
Καί εἶχε πολύ δίκιο ὁ χριστιανός ᾿Απόστολος Μακράκης πού... ἔλεγε· «῾Η Μασονία εἶναι αὐτόχρημα ἀντιχριστιανική καί ἀντιεθνική ἑταιρεία κατεργαζομένη τόν ὄλεθρον τῆς ῾Ελλάδος»! (σελ. 5 - 6).

Οἱ φρικτοί ὅρκοι τῶν Μασόνων
κατά τῆς ἐλευθερίας
Οἱ ὅρκοι τῶν μασόνων κατά τίς διάφορες μυήσεις εἶναι πολλοί, ἐξουθενωτικοί τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί φρικτοί, ὅταν δέν φθάνουν τά ὅρια μιᾶς ὑπερβολῆς καί τοῦ γελοίου, πού ἐξευτελίζει καί τό νόημα τοῦ ὅρκου, ὁ ὁποῖος δέν φαίνεται νά συμβιβάζεται μέ τή διατυμπανιζόμενη... ὀρθολογικότητα τῶν μασόνων. Πάντως γιά τούς ταπεινωμένους μασόνους, πού ἀπό φιλοδοξία καί φοβία, ἐπιδιώκουν νά ἐπιτύχουν ὡς «πρόβατα ἐπί σφαγήν» κοσμικούς στόχους ἀναρρίχησης μέ τήν «μασονική ἀλληλεγγύη», οἱ ὅρκοι καί οἱ ἀπειλές τῆς ζωῆς τους ἔχουν σκοπό τήν τρομοκράτηση τοῦ ἀτόμου καί τήν παράδοσή του στήν ἀνεξέλεγκτη ἱεραρχία καί τούς στόχους τῆς Στοᾶς.
᾿Από τό Τυπικό τοῦ Μαθητῆ (Α’ βαθμοῦ Μασόνου) πληροφορούμαστε τούς ὅρκους τῆς καταδυνάστευσης, τῶν προσώπων·
«Μαθητής· ᾿Εγώ ἐνώπιον... τῆς Σεπτῆς ταύτης ὁμηγύρεως τῶν τεκτόνων.. ἐπί τοῦ ξίφους συμβόλου τιμῆς καί ἐπί τῆς Βίβλου τοῦ Νόμου (τῆς Μασονικῆς), ὑπισχνοῦμαι ἐπισήμως καί εἰλικρινῶς καί ὁρκίζομαι νά μήν ἀποκαλύψω ποτέ τά περί τῶν τεκτονικῶν Μυστηρίων...
῾Υπόσχομαι... πίστιν καί ὑπακοήν εἰς τά Μ.· Συντάγματα τοῦ Τεκτονισμοῦ... καί τά ψηφίσματα τῆς Σ.· ταύτης Στ.· ῎Εστω ἡ μνήμη μου ἀποτρόπαιος, ἐάν ποτέ παραβῶ τόν ὅρκον μου.
Σεβάσμιος· Αἱ ὠχραί αὗται καί πένθιμοι λάμψεις φωτίζουσιν ἡμᾶς ἐν τῇ τιμωρίᾳ τῶν ἐπιόρκων· τά ξίφη ταῦτα φέρουσιν ἐχθροί ἄσπονδοι τοῦ ψεύδους, ἕτοιμοι νά βυθίσουν ταῦτα καί κατά σοῦ, ἄν ποτέ παραβεῖς τάς ὑποσχέσεις σου. ῾Οπουδήποτε τῆς γῆς καί ἄν καταφύγεις, ἡ φήμη τῆς ἐπιορκίας σου θέλει προστρέξει σου...». (Βλ. Ν. Ψαρουδάκη, 1995, στά ῎Αδυτα τῆς Μασονίας, ὅ.π., σελ. 29 - 30).
Οἱ ὅρκοι τῆς Μασονίας ἀντιστρατεύονται στά καθήκοντα πρός τήν Πατρίδα καί το Χριστιανισμό.
Στό Τυπικό τοῦ 18ου βαθμοῦ (1886) διαβάζουμε·
«῞Ορκος... Δέν θά ἀποκαλύψω ποτέ τά μυστήρια τῶν ἱπποτῶν τοῦ Ροδοσταύρου εἰς οὐδένα... βέβηλον... ἐπί ποινῇ... νά εὑρίσκωμαι αἰωνίως εἰς τά σκότη. Κρουνοί αἵματος νά ρεουσιν ἀκαταπαύστως ἐπί τού σώματός μου...».
Στό Τυπικό τοῦ 9ου βαθμοῦ στόν ὅρκο ὑπάρχουν οἱ λόγοι· «῎Ομνυμι... οὐδέν τῶν μυστηρίων τοῦ βαθμοῦ τούτου νά ἐκμυστηρευθῶ... ῎Αν παραβῶ τόν ὅρκον μου ἄς μοῦ ἀποκοπώσιν αἱ χεῖρες, ἄς ἐκδαρεῖ δέ ἡ κεφαλή μου...». Στόν ὅρκο, τέλος, τοῦ ἱππότου Καδώς, ῾Ιππότου τοῦ λευκοῦ καί μέλανος ᾿Αετοῦ, τοῦ 30οῦ βαθμοῦ τοῦ Σκωτικοῦ δόγματος ὑπάρχει 22 φορές τό «ὁρκίζομαι» μέ τήν δέσμευση τῆς ἀπόλυτης ὑποταγῆς «ἐν παντί» (Βλ. 1999, Ν. Ψαρουδάκη, Λόγοι διαλύσεως τῆς Μασονίας σ. 77-84).

Οἱ πρῶτοι κριτικοί
τῆς Μασονίας
στήν ῾Ελλάδα

Πρῶτος ἐν ῾Ελλάδι πολεμήσας δι᾿ εἰδικῶν συγγραφῶν καί ὁμιλιῶν τήν Μασωνίαν εἶνε ὁ ᾿Απόστολος Μακράκης· ἐπολέμησε δέ αὐτήν κρατερώτατα καί μετά τῆς διακρινούσης αὐτόν ὀξυνοίας καί διαλεκτικῆς δεινότητος. ᾿Ακολουθοῦσιν εἰς τόν κατά τῆς Μασωνίας ἀγῶνα ὁ ᾿Επίσκοπος Πατρῶν ῾Ιερόθεος, ὁ Κασσανδρείας Εἰρηναῖος, ὁ Δημητριάδος Γερμανός, ὁ Καλαβρύτων Τιμόθεος, ὁ Μεσσηνίας Πολύκαρπος, ὁ ᾿Αρχιμ. Πανάρετος Δουληγέρης, ὁ Μοναχός ᾿Αθανάσιος Βαλσαμάκης, τό ἐπιτελεῖον τῆς «᾿Αναπλάσεως» καί ἰδίᾳ οἱ νομικοί ᾿Ιωάννης Σκαλτσούνης καί Μιχαήλ Γαλανός κ.ἄ. Καίριον δέ πλῆγμα κατά τῆς Μασωνίας κατηνέχθη ἐν ἔτει 1933 ὑπό τῆς ῾Ιεραρχίας τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, καταδικασάσης παμψηφεί τήν Μασωνίαν. ᾿Εκ τῶν ἐπιζώντων (Σ.Σ. τό 1965) πολεμίων τῆς Μασωνίας πρῶτοι δέον νά μνημονευθῶσιν οἱ Καθηγηταί κ.κ. Παν. Μπρατσιώτης καί Παν. Τρεμπέλας, συντελέσαντες οὐκ ὀλίγον ἀμφότεροι (ὁ πρῶτος δι᾿ ῾Υπομνήματος αὑτοῦ πρός τήν ῾Ι. Σύνοδον καί ὁ δεύτερος διά τοῦ ὑπό τόν τίτλον «Μασσωνισμός - Θεοσοφία» βιβλίου αὑτοῦ, ὅπερ ἐξεδόθη τό πρῶτον ἐν ἔτει 1932), εἰς τήν ὑπό τῆς ῾Ιεραρχίας καταδίκην τῆς Μασωνίας. Πολλοί δέ τῶν σημερινῶν ᾿Επισκόπων οὐ παύονται καί ὁμιλοῦντες καί ᾿Εγκυκλίους ἐξαπολύοντες κατά τῆς Μασωνίας, ἐνίοτε δ᾿ ἀναλαμβάνουσι καί κατά συγκεκριμένων προσώπων ἀγῶνα, ὡς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ᾿Εδέσσης καί Πέλλης κ. Διονύσιος. ᾿Αγωνίζονται ἀκόμη δημοσιογραφικῶς κατ’ αὐτῆς οἱ ᾿Αρχιμ. Χριστοφόρος Καλύβας, Αὐγουστῖνος Καντιώτης, Χαραλάμπης Βασιλόπουλος, ἱκανοί ῾Αγιορεῖται Μοναχοί, τά Χριστιανικά Περιοδικά «῾Αγιορειτική Βιβλιοθήκη», «᾿Εκκλησία», «᾿Ενορία», «Ζωή», «᾿Ιωάννης ὁ Βαπτιστής», «Οἱ Τρεῖς ῾Ιεράρχαι», «Σωτήρ», «Τύπος», «Φωνή ᾿Ορθοδοξίας» καί ἄλλοι πολλοί. ᾿Ιδιαιτέρας δ᾿ ἄξιος μνείας εἶνε ὁ Διευθυντής τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» κ. Νικόλαος Ψαρουδάκης, ὅστις ἀπό δεκαετίας καί πλέον διεξάγει, ἄνευ διαλειμμάτων καί μετά θαυμαστῆς παρρησίας, ἰσχυρότατον, ὀξύτατον καί ἀποκαλυπτικώτατον ἀγῶνα κατά τῆς Μασωνίας.

= ᾿Επιφάνιος
Θεοδωρόπουλος 1965,
(῾Η Μασωνία ὑπό τό φῶς
τῆς ᾿Αλήθειας, σελ. 7)

2 Σχόλια

Επισκέπτης
στοχαστής
01 Δεκέμβριος 2009, 00:44
Tην εκδήλωση για ιλουμινατι και μασωνία με τον π.Γ.Μεταλληνό, τον δημοσιογράφο Κ.Τσαρούχα και τον πρόεδρο της Χριστιανικής Δημοκρατίας Μ.Μηλιαράκη, παρακολούθησαν περίπου 700 άτομα και ήταν αποκαλυπτική
Επισκέπτης
Νικόλαος
26 Οκτώβριος 2011, 23:53
Συγχαίρουμε για τους αγώνες των μακαριστών Χριστιανών προαπελθόντων πατέρων και αδελφών κατά του τέρατος της Μασονίας, που μέσῳ του οικουμενισμού απεργάζεται την εξάλειψη των δογμάτων και το θρησκευτικό συγκρητισμό προς προετοιμασία του σιωνιστικού αντιχρίστου. Μήπως μπορείκανείς να μας πληροφορήσει πού θα προμηθευθούμε το εξαντλημένο βιβλίο του κ. Ψαρουδάκη Στά άδυτα της Μασονίας; Ευχαριστώ.
Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Ειδοποιήσεις μέσω e-mail

Δεν θέλω να λαμβάνω πλέον ειδοποιήσεις για νέα σχόλια σε αυτό το άρθρο

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1596
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2508964
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.