Αρχική arrow Αρχείο Ηλεκτρονικής Εκδοσης

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2009
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Ἀπὸ τὴν 11η ὁμιλία στὶς Πράξεις)
«...Ἀπὸ τῆς πολλῆς προθυμίας τῶν ἐπιδιδόντων οὐδεὶς ἦν ἐνδεής. Οὐ γὰρ μέρει μὲν ἐδίδοσαν, μέρει δὲ ἐταμιεύο-
ντο· οὐδὲ πάντα μέν, ὡς ἴδια δέ. Τὴν ἀνωμαλίαν ἐκ μέσου ἐξήγαγον, καὶ ἐν ἀφθονίᾳ ἔζων πολλῇ· καὶ μετὰ πολλῆς δὲ τῆς τιμῆς τοῦτο ἐποίουν. Οὐδὲ γὰρ εἰς τὰς χεῖρας ἐτόλμων δοῦναι, οὐδὲ τετυφωμένως παρεῖχον, ἀλλὰ παρὰ τοὺς πόδας ἔφερον, καὶ αὐτοὺς οἰκονόμους ἠφίεσαν γίνεσθαι, καὶ κυρίους ἐποίουν, ἵνα ὡς ἐκ κοινῶν λοιπὸν ἀναλίσκηται,
ἀλλὰ μὴ ὡς ἐξ ἰδίων. Τοῦτο καὶ πρὸς τὸ μὴ κενοδοξεῖν αὐτοὺς συνεβάλλετο.  Τοῦτο εἰ καὶ νῦν γέγονε, μετὰ πλείονος ἂν τῆς ἡδονῆς ἐβιώσαμεν, καὶ πλούσιοι καὶ πένητες.
Οὐ τοῖς πένησι δὲ μᾶλλον, ἢ τοῖς πλουσίοις τοῦτο ἔφερεν ἂν τὴν ἡδονήν. Καὶ εἰ βούλει, τέως ὑπογράψωμεν αὐτὸ
τῷ λόγῳ, καὶ ταύτῃ καρπωσώμεθα τὴν ἡδονήν, ἐπειδὴ ἐν ἔργοις οὐ βούλεσθε. Μάλιστα μὲν γὰρ καὶ ἐξ ἐκείνων
δῆλον τῶν τότε γενομένων, ὅτι πωλοῦντες οὐκ ἦσαν ἐνδεεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς πένητας πλουσίους ἐποίουν.
Πλὴν ἀλλὰ καὶ νῦν ὑπογράψωμεν τοῦτο τῷ λόγῳ, καὶ πάντες τὰ αὐτῶν πωλήτωσαν πάντα, καὶ φερέτωσαν εἰς μέσον, τῷ λόγῳ λέγω· μηδεὶς θορυβείσθω, μήτε πλούσιος, μήτε πένης. Πόσον οἴει χρυσίον συνάγεσθαι; Ἐγὼ στοχάζομαι (οὐ γὰρ δὴ μετὰ ἀκριβείας δυνατὸν εἰπεῖν,) ὅτι εἰ πάντες καὶ πᾶσαι τὰ αὐτῶν ἐνταῦθα ἐκένωσαν χρήματα, καὶ χωρία καὶ κτήματα καὶ οἰκίας ἀπέδοντο (ἀνδράποδα γὰρ οὐκ ἂν εἴποιμι· οὐδὲ γὰρ τότε τοῦτο ἦν, ἀλλ’ ἐλευθέρους ἴσως ἐπέτρεπον γίνεσθαι )· τάχα ἂν ἑκατὸν μυριάδες λιτρῶν χρυσίου συνήχθησαν· μᾶλλον δὲ καὶ δὶς καὶ τρὶς τοσαῦτα. Εἰπὲ γὰρ μοί, ἡ πόλις ἡμῖν εἰς πόσον μιγάδων ἀριθμὸν νῦν τελεῖ; πόσους βούλεσθε εἶναι Χριστιανούς; βούλεσθε δέκα μυριάδας, τὸ δὲ ἄλλο Ἑλλήνων καὶ Ἰουδαίων; πόσαι μυριάδες χρυσίου συνελέγησαν; πόσος δὲ ἀριθμός ἐστι πενήτων; Οὐκ οἶμαι πλέον μυριάδων πεντε. Τούτους δὴ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν τρέφεσθαι, πόση ἀφθονία ἦν; Μᾶλλον δὲ κοινῆς τῆς τροφῆς γινομένης, καὶ συσσιτίων ὄντων, οὐδὲ πολλῆς ἂν ἐδέησε δαπάνης. Τί οὖν, φησίν, ἐμέλλομεν ποιεῖν μετὰ τὸ ἀναλωθεῖναι; Σὺ οἴει δυνηθῆναι ἀναλωθῆναί ποτε; οὐ γὰρ ἂν μυριοπλασίων ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις γέγονε; οὐ γὰρ πλουσίως ἂν ἡ τοῦ
Θεοῦ χάρις ἐξεχύθη; Τί δέ; οὐκ ἂν οὐρανὸν ἐποιήσαμεν τὴν γῆν; Εἰ ἔνθα τρισχίλιοι καὶ πεντακισχίλιοι, τοῦτο γε-
νόμενον οὕτως ἔλαμψε, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν πενίαν ᾐτιάσατο, πόσῳ μᾶλλον ἐν τοσούτῳ πλήθει; τίς δὲ οὐκ ἂν καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπέδωκεν; Ἵνα δὲ δείξω, ὅτι τὸ διασπάσθαι,  τοῦτο δαπανηρὸν καὶ πενίας ποιητικόν, ἔστω οἰκία, ἔνθα παιδία δέκα καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ καὶ ἡ μὲν ἐριουργείτω, ὁ δὲ ἔξωθεν φερέτω προσόδους· εἰπὲ δή μοι, οὗτοι κοινῇ
σιτούμενοι, καὶ μίαν ἔχοντες οἰκίαν, πλείονα ἂν ἀναλίσκοιεν, ἢ διασπασθέντες; Εὔδηλον, ὅτι διασπασθέντες· Εἰ γὰρ μέλλοιεν διασπάσθαι τὰ δέκα παιδία, δέκα καὶ οἰκημάτων χρεία, δέκα τραπεζῶν, δέκα ὑπηρετῶν, καὶ τῆςἄλλης προσόδου τοσαύτης. Τί δέ, ἔνθα δούλων πλῆθός
ἐστιν; οὐχὶ διὰ τοῦτο πάντες μίαν ἔχουσι τράπεζαν, ὥστε μὴ πολλὴν γενέσθαι τὴν δαπάνην; Ἡ γὰρ διαίρεσις ἀεὶ ἐλάττωσιν ἐμποιεῖ, ἡ δὲ ὁμόνοια καὶ συμφωνία αὔξησιν.  Οὕτως οἱ ἐν τοῖς μοναστηρίοις ζῶσι νῦν, ὥσπερ ποτὲ οἱ
πιστοί. Τίς ἂν ἀπέθανεν οὖν ἀπὸ λιμοῦ; τίς δὲ οὐ διετράφη μετὰ ἀφθονίας πολλῆς; Νῦν μὲν οὖν τοῦτο δεδοίκασιν ἄνθρωποι μᾶλλον, ἢ εἰς πέλαγος ἐμπεσεῖν ἄπλετον καὶ ἄπειρον. Εἰ δὲ πεῖραν ἐμποιησάμεθα τούτου, τότε ἂν κατετολμήσαμεν τοῦ πράγματος. Πόσην οἴει καὶ χάριν εἶναι; Εἰ γὰρ τότε ὅτε οὐδεὶς ἦν πιστός, ἀλλὰ τρισχίλιοι καὶ πεντακισχίλιοι μόνον· ὅτε πάντες οἱ τῆς οἰκουμένης ἦσαν ἐχθροί· ὅτε πάντες οὐδαμόθεν προσεδόκων παραμυθίαν,
οὕτω δὴ κατετόλμησαν τοῦ πράγματος· πόσῳ μᾶλλον νῦν τοῦτο ἂν ἐγένετο, ἔνθα τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης πιστοί; τίς δ’ ἂν ἔμενεν Ἕλλην λοιπόν; Οὐδένα ἔγωγε ἡγοῦμαι· οὕτως ἂν πάντας ἐπεσπασάμεθα, καὶ εἱλκύσαμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς. Πλὴν ἀλλ’ ἂν ὁδῷ ταύτῃ προβαίνωμεν, πιστεύω τῷ Θεῷ, ὅτι καὶ τοῦτο ἔσται. Πείσθητέ μοι μόνον, καὶ κατὰ τάξιν κατορθώσομεν τὰ πράγματα· καὶ ἂν ὁ Θεὸς ζωὴν δῷ, πιστεύω, ὅτι ταχέως εἰς
ταύτην ἡμᾶς ἄξομεν τὴν πολιτείαν» (Ε.Π.Μ. 60, 96-98).
1 Ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἀναφέρεται στὸ καθεστὼς τῆς κοινοκτημοσύνης τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων (Πράξ. 4, 32-37).

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
...Ἦταν τόση ἡ προθυμία μὲ τὴν ὁποία ἔδιναν (ὅσοι εἶχαν περιουσίες),
ὥστε δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας φτωχὸς (στὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότη-
τα τῶν Ἱεροσολύμων). Δὲν ἔδιναν δηλ. μέρος μόνο ἀπὸ τὴν περιουσία
τους, κρατώντας τὴν ὑπόλοιπη γιὰ τὸν ἑαυτό τους, οὔτε ὅλα μέν, ἀλλὰ
μὲ τὸ αἴσθημα πὼς ἦταν δικά τους καὶ τὰ δώριζαν. Τὴν ἀνωμαλία τῆς ἄνι-
σης κατανομῆς τῶν ἀγαθῶν τὴν εἶχαν ἐξαφανίσει ἀπὸ ἀνάμεσά τους καὶ
ζοῦσαν μὲ μεγάλη ἀφθονία ἀγαθῶν. Καὶ τὸ θεωροῦσαν τοῦτο ἰδιαίτερα
τιμητικό. Οὔτε τολμοῦσαν δηλ. νὰ δίνουν οἱ ἴδιοι ἀπ’ εὐθείας στὰ χέρια
τῶν φτωχῶν, οὔτε αἰσθάνονταν περήφανοι ποὺ ἔδιναν, ἀλλὰ μπροστὰ
στὰ πόδια (τῶν Ἀποστόλων) ἔφερναν (τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν πώληση τῶν
περιουσιῶν τους) κι αὐτοὺς ἄφηναν νὰ τὰ διαχειριστοῦν καὶ ἀπόλυτους
κύριους τοὺς καθιστοῦσαν, ὥστε ἡ κατανάλωση νὰ γίνεται ἀπὸ ἀγαθὰ
ποὺ ἀνῆκαν πιὰ σ’ ὁλόκληρη τὴν κοινότητα καὶ ὄχι ἀπὸ δικά τους. Αὐτὸς
ὁ τρόπος, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τοὺς βοηθοῦσε καὶ στὸ νὰ μὴν ὑπερηφα-
νεύονται. Ἂν καὶ σήμερα γινόταν τὸ ἴδιο, θὰ ζούσαμε πιὸ εὐτυχισμένοι
καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ φτωχοί. Μάλιστα ὄχι τόσο στοὺς φτωχούς, ὅσο
στοὺς πλούσιους θὰ ἔφερνε τοῦτο τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία. Κι ἂν θέλετε,
ἂς παραστήσουμε κατ’ ἀρχὴν μὲ λόγια τὸ γεγονὸς ἐκεῖνο καὶ μ’ αὐτὸν
τὸν τρόπο ἂς ἀπολαύσουμε τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία τῆς ἀδελφωμένης
ζωῆς, ἀφοῦ δὲν θέλετε νὰ τὴν ἀπολαύσουμε στὴν πράξη. Γιατὶ εἶναι ἀπὸ
ἑαυτοῦ του φανερό, προπαντὸς ὅμως ἀπὸ ὅσα συνέβησαν τότε, πὼς δια-
θέτοντας τὶς περιουσίες τους οἱ πλούσιοι, ὄχι μόνο δὲν φτώχαιναν, ἀλλὰ
Ἀλλὰ καὶ τώρα ἂς περιγράψουμε μὲ λόγια τὸ καθεστὼς ἐκεῖνο καὶ
ὅλοι, χωρὶς καμιὰν ἐξαίρεση, ἂς πουλήσουν ὅλα τὰ ὑπάρχοντά τους κι
ἂς καταθέσουν ἐδῶ μπροστὰ τὴν ἀξία τους –ἐπαναλαμβάνω μὲ λόγια
μόνο, κανένας ἂς μὴ θορυβηθεῖ, οὔτε πλούσιος, οὔτε φτωχός. Πόσο
χρυσάφι νομίζετε πὼς θὰ συγκεντρωθεῖ; Ἐγὼ ὑποθέτω (γιατὶ δὲνεἶναι
βέβαια δυνατὸ νὰ τὸ καθορίσω μὲ ἀκρίβεια) ὅτι ἂν ὅλοι καὶ ὅλες κα-
ταθέσουν ἐδῶ εἰλικρινὰ ὅλα τὰ μετρητά τους καὶ προσφέρουν ἐπὶ
πλέον καὶ τὰ χωράφια τους καὶ ὅλα γενικὰ τὰ ἰδιόκτητα ἀντικείμενα
καὶ τὰ σπίτια τους (γιὰ δούλους δὲν κάνω λόγο, ἐπειδὴ οὔτε τότε συ-
νέβη κάτι τέτοιο, ἀλλὰ τοὺς ἐλευθέρωναν καὶ τοὺς ἐξίσωναν μὲ τοὺς
ἑαυτούς των), σὲ λίγο θὰ συγκεντρωνόταν χωρὶς ἀμφιβολία μέχρι ἕνα
ἑκατομμύριο λίτρες χρυσάφι, ἢ καλύτερα δύο καὶ τρεῖς φορὲς αὐτὴ ἡ
ποσότητα. Εἰπέ μου, λοιπόν, ἡ πόλη μας (ἡ Κωνσταντινούπολη) πό-
σους κατοίκους ἀριθμεῖ συνολικά; Πόσοι ἀπ’ αὐτοὺς θὰ θέλατε νὰ
ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι χριστιανοί; Θὰ συμφωνούσατε ἑκατὸ χιλιάδες
καὶ οἱ ὑπόλοιποι εἰδωλολάτρες καὶ ἰουδαῖοι; Πόσες δεκάδες χιλιά-
δες λίτρες χρυσάφι συγκεντρώθηκε, πόσος δὲ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν
φτωχῶν; Δὲ νομίζω περισσότεροι ἀπὸ πενήντα χιλιάδες. Γιὰ νὰ τρέ-
φονται λοιπὸν αὐτοὶ καθημερινά, πόση ἀφθονία μέσων θὰ ὑπῆρχε!
Ἂν μάλιστα ἡ διατροφὴ ἦταν κοινὴ καὶ λειτουργοῦσαν συσσίτια, δὲν
θὰ χρειάζονταν καὶ πολλὰ ἔξοδα. Τί ὅμως, θὰ μοῦ πεῖτε, θὰ κάναμε,
ὅταν θὰ ξοδεύονταν τὰ χρήματα; Ὅμως νομίζετε πὼς θὰ ἦταν ποτὲ
δυνατὸ νὰ ξοδευτοῦν; Δὲν θὰ μᾶς χορηγοῦσε ὁ Θεὸς τὴ χάρη του,
ἱκανὴ ν’ ἀναπληρώσει ποσὸν ἄπειρες φορὲς μεγαλύτερο ἀπ’ αὐτό;
Δὲν θὰ ξεχυνόταν δηλ. πλουσιοπάροχα πάνω σὲ μιὰ τέτοια κοινωνία
ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ; Τί θὰ προέκυπτε λοιπόν; Δὲν θἄχαμε μετατρέψει τὴ γῆ σὲ οὐρανό; Ἂν ἐκεῖ (στὴν πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων)
ὅπου οἱ πιστοὶ ἀνέρχονταν σὲ τρεῖς μὲ πέντε χιλιάδες ἔγινε αὐτὸ καὶ
πέτυχε κι ἔλαμψε τόσο πολὺ καὶ κανένας ἀπ’ αὐτοὺς δὲν παραπο-
νέθηκε γιὰ φτώχεια, πόσο περισσότερο θὰ πετύχαινε ἐφαρμοζόμενο
ἀπὸ ἕνα μεγάλο πλῆθος πιστῶν; Ποιὸς δὲ κι ἀπὸ τοὺς ἐκτὸς τῆς πό-
λης μας χριστιανοὺς δὲν θὰ ἔσπευδε πρόθυμα νὰ προσθέσει κι αὐτὸς
τὴν προσφορά του; Γιὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω δὲ πὼς ἡ διάσπαση αὐτὴ
εἶναι δαπανηρὴ καὶ πρόξενη τῆς φτώχειας, ἂς πάρουμε σὰν παράδειγ-
μα μιὰ οἰκογένεια ποὺ τὴν ἀποτελοῦν δέκα παιδιά, ἡ γυναίκα καὶ ὁ
ἄνδρας καὶ ἡ μὲν γυναίκα ἂς ὑποθέσουμε πὼς γνέθει καὶ ὑφαίνει, ὁ
δὲ ἄνδρας πὼς ἔχει εἰσόδημα ἀπὸ ἐξωτερικὴ ἐργασία. Εἰπέ μου, λοι-
πόν, πότε θὰ ξοδεύουν περισσότερα, ὅταν θὰ τρέφονται ἀπὸ κοινοῦ
καὶ θὰ διατηροῦν ἕνα νοικοκυριὸ ἢ ὅταν θὰ μένουν ὁ καθένας ξε-
χωριστά; Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὅταν θὰ μένουν ξεχωριστά. Ἂν δηλ.
ἐπρόκειτο νὰ σκορπίσουν τὰ δέκα παιδιά, θὰ χρειάζονταν καὶ δέκα
σπίτια, δέκα τραπέζια, δέκα ὑπηρέτες καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀπαραίτητα
στὸν ἴδιο ἀριθμό. Τί συμβαίνει ἐξ ἄλλου στὰ σπίτια ποὺ ἔχουν πολ-
λοὺς δούλους; Δὲν τοὺς ἔχουν κοινὸ φαγητό, ὥστε ἡ σχετικὴ δαπάνη
νὰ μὴν εἶναι μεγάλη; Αὐτὸ γίνεται γιατὶ ἡ διαίρεση σὲ ὅλες τὶς πε-
ριπτώσεις συνεπάγεται τὴν ἐλάττωση, ἐνῶ ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ συμφω-
νία τὴν αὔξηση. Ἔτσι ζοῦν σήμερα στὰ μοναστήρια, ὅπως παλιότερα
οἱ πιστοί. Ποιὸς λοιπὸν πέθανε ἀπὸ τὴν πείνα; Ποιὸς δὲν τράφηκε
μὲ ἀφθονία πολλή; Κι ὅμως, σήμερα, οἱ ἄνθρωποι φοβοῦνται αὐτὴ
τὴ ζωὴ (τῆς κοινοκτημοσύνης) περισσότερο, παρὰ τὸ νὰ πέσουν σὲ
πέλαγος ἄγνωστο καὶ ἀπέραντο. Ἂν ὅμως τὴν εἴχαμε δοκιμάσει, σί-
γουρα θὰ τολμούσαμε νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε. Πόση χάρη κι ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Θεοῦ θὰ μᾶς συνόδευε! Γιατὶ ἂν τότε ποὺ δὲν ὑπῆρχαν
παρὰ μονάχα τρεῖς ὥς πέντε χιλιάδες πιστοί, ποὺ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι
ἄνθρωποι τῆς γῆς ἦσαν ἐχθροί τους, ποὺ δὲν περίμεναν βοήθεια ἀπὸ
πουθενά, τόλμησαν, παρ’ ὅλα αὐτά, νὰ πραγματοποιήσουν τὴν κοινο-
κτημοσύνη, πόσο μᾶλλον θὰ μποροῦσε νὰ γίνει αὐτὸ σήμερα, ποὺ μὲ
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι γεμάτη ἀπὸ πιστοὺς ἡ οἰκουμένη; Καὶ ποιὸς
θὰ παρέμενε τότε εἰδωλολάτρης; Ἐγώ, τουλάχιστο, νομίζω κανένας κι
ἔτσι ὅλους θὰ τοὺς ἀποσπούσαμε ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρία καὶ θὰ τοὺς
προσελκύαμε μὲ τὸ μέρος μας (στὸ Χριστιανισμό). (Κάτι τέτοιο τώρα
δὲν συμβαίνει). Ὅμως ἂν προχωροῦμε σ’ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση προ-
οδευτικά, πιστεύω πὼς μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ κι αὐτὸ ποὺ τώρα μᾶς
φαίνεται ἀκατόρθωτο, θὰ γίνει. Μόνο πιστέψτε στὰ λόγια μου καὶ
θὰ πραγματοποιήσουμε σταδιακὰ τὸ κατόρθωμα αὐτό. Κι ἂν ὁ Θεὸς
μοῦ δώσει ζωή, πιστεύω ὅτι σύντομα θὰ σᾶς ὁδηγήσω σ’ ἕνα τέτοιον
τρόπο συμβίωσης.


0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια. Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο!

Υποβολή σχολίου
Δεν θα δημοσιευθεί

Ειδοποίησέ με μέσω e-mail σε απαντήσεις
Συλλαβισμός Συλλαβισμός

Πρόσφατα σχόλια

Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
(ουτε)Συνετος (ουτε)Επαναστατης
26 Οκτ 2015, 00:42
Μετεκλογικά 20ής του Σεπτέμβρη και η ΛΑ.Ε
Συνετος Επαναστατης
25 Οκτ 2015, 11:53
 

Στατιστικά

Γλώσσες: 1
Μέλη: 206
Νέα: 1583
Σύνδεσμοι: 24
Επισκέπτες: 2424830
 

Οι Ροές Ειδήσεων της Χριστιανικής

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Copyright (C) 2006-2015 ΚΙΝΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. All rights reserved.
Powered by Jim Pap | Γραφικά από τον Αγιογράφο Γ.Κ.